Loading...
Pravno obvestilo 2018-04-19T12:02:35+00:00

Iščete ponudnika za vzdrževanje objekta?

Pošljite povpraševanje

Uvodne določbe

MM Metropola media d.o.o. ( izvajalec) je sprejel splošne pogoje poslovanja, ki jih uporablja pri komuniciranju s tretjimi osebami ( v nadaljevanju: obiskovalci spletne strani). Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo na spletno stran. Šteje se, da je posameznik seznanjen s Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

Zbirke poslovnih podatkov

Izvajalec podatke nosilcev poslovnega modela, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru posredovanih podatkov vseh udeležencev, zbira z namenom promocije in obveščanja obiskovalcev oziroma uporabnikov o aktivnostih poslovnega modela.

Poslovni podatki, ki jih izvajalec zbira, so lahko: ime in naslov udeleženca, telefonska številka, kontaktne osebe, naslov elektronske pošte in podatke o dejavnosti oziroma ponudbi udeleženca. Na podlagi izrecne, pisne privolitve udeleženca pa izvajalec lahko zbira tudi druge poslovne podatke za javno objavo.

Udeleženec lahko kadar koli pisno na naslov info@vzdrzevalci.si zahteva, da izvajalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove poslovne podatke za namen promocije ali obveščanja o aktivnostih poslovnega modela. Izvajalec bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečil uporabo poslovnih podatkov udeleženca ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil udeleženca, ki je to zahteval.

· Izvajalec podatke nosilcev poslovnega modela, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru posredovanih podatkov vseh udeležencev, zbira z namenom promocije in obveščanja obiskovalcev oziroma uporabnikov o aktivnostih poslovnega modela.

Poslovni podatki, ki jih izvajalec zbira, so lahko: ime in naslov udeleženca, telefonska številka, kontaktne osebe, naslov elektronske pošte in podatke o dejavnosti oziroma ponudbi udeleženca. Na podlagi izrecne, pisne privolitve udeleženca pa izvajalec lahko zbira tudi druge poslovne podatke za javno objavo.

Udeleženec lahko kadar koli pisno na naslov info@vzdrzevalci.si zahteva, da izvajalec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove poslovne podatke za namen promocije ali obveščanja o aktivnostih poslovnega modela. Izvajalec bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečil uporabo poslovnih podatkov udeleženca ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil udeleženca, ki je to zahteval.

Omejitev reproduciranja vsebin

Članki, slike, posnetki in druge vsebine, objavljene na spletni strani www.vzdrzevalci.si so lahko večkratno reproducirani tudi v komercialne namene. Vsebovati morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez navedbe vira.

Shranjevanje poslovnih podatkov

Izvajalec se zavezuje, da bo poslovne podatke, zbrane na zgoraj naveden način, varoval v skladu z zakonskimi predpisi, ter da jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

Blagovna znamka vzdrzevalci.si

Ustanovitelja blagovne znamke vzdrzevalci.si, grafične podobe in poslovnega modela sta Drago Gavranovič in Mitja Lužar, ki sta tudi skrbnika spletne strani www.vzdrzevalci.si in FB strani vzdrzevalci.si.
Ustanovitelja pooblaščata družbo MM Metropola media d.o.o Novo mesto, da zastopa poslovni model v pravnem prometu. Člani, ki podpišejo pogodbo o sodelovanju na letni ravni imajo pravico do uporabe blagovne znamke in grafične podobe za ves čas trajanja pogodbe. Člani, ki podpišejo pogodbo o sodelovanju imajo enake pravice in soodločajo pri oblikovanju programske vsebine za predmetno leto.
Člani po izteku pogodbe, ki ne podaljšajo oziroma ne podpišejo nove pogodbe se jim članstvo ukine in nimajo več pravice do uporabe in distribucije imena, grafične podobe in uporabe poslovnega modela v druge namene oziroma posredovati tretjim osebam.

Sprememba splošnih pogojev

Izvajalec si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.vzdrzevalci.si, vsaj 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti. V primeru, da posamezni udeleženec ne zahteva prepovedi uporabe poslovnih podatkov, se šteje, da se s spremembo Splošnih pogojev strinja.

Izključitev odgovornosti

Izvajalec zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom poslovnega modela zaradi vsebin, objavljenih na spletni strani www.vzdrzevalci.si ali vsebin, objavljenih v elektronskem ali tiskanem letaku. Prav tako zavrača vsako odgovornost do obiskovalcev spletne strani ali tretjih oseb, ki bi zaradi objavljenih vsebin ali po prejetju elektronskega ali tiskanega letaka lahko bili zavedeni ali kako drugače oškodovani.

Vprašanja in reklamacije posameznikov

Za posamezna vprašanja ali reklamacije se posamezniki poslovnega modela ali obiskovalci lahko obrnejo na elektronsko pošto
info@vzdrzevalci.si.

Člani skupine vzdrzevalci.si